ปี 2567
ลำดับ เรื่อง ปี
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2567 2567
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ขอเชิญเสนอรายละเอียดประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 2567
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดเวลาการสอบประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 2567
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ 2567
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาและจัดสรรเงินรายได้อื่นจากบริการวิชาการ พ.ศ. 2567 2567
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2566 2567