หน่วยงาน ที่ตั้ง การติดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เว็บไซต์ : http://www.rbru.ac.th
โทรศัพท์ : 039-319111-3 ต่อ 0,10164-6
Email : saraban@rbru.ac.th
คณะครุศาสตร์
อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 1)
เว็บไซต์ : http://www.edu.rbru.ac.th
โทรศัพท์ : 039-471071, 039-319111-3 ต่อ 10290,10200
มือถือ : 086-4402826
E-mail : education@rbru.ac.th
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 22)
เว็บไซต์ : http://www.agricul.rbru.ac.th
โทรศัพท์ : 039-471073, 039-319111-3 ต่อ 10390,10300
มือถือ : 086-4815483
E-mail : agricultural_rbru@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 40)
เว็บไซต์ : http://www.science.rbru.ac.th
โทรศัพท์ : 039-471060 หรือ 039-319111-3 ต่อ 10790, 10700
มือถือ : 086-4403051
Email : science@rbru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3 )
เว็บไซต์ : http://www.social.rbru.ac.th
โทรศัพท์ : 039-471079, 039-319111-3 ต่อ 10590, 10500
มือถือ : 086-4403109
E-mail : social@rbru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการ
อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 37)
เว็บไซต์ : http://www.manage.rbru.ac.th
โทร : 039-319111-3 ต่อ 10600,10690 โทรสาร : 039-471080
มือถือ : 086-4403163
Email : fmsrbru@rbru.ac.th , stufmsrbru@rbru.ac.th
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 4)
เว็บไซต์ : http://www.csit.rbru.ac.th
โทร : 039-319111-3 ต่อ 11100,11190 โทรสาร : 039-471058
มือถือ : 086-4457337
Email : csit@rbru.ac.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 38)
เว็บไซต์ : http://www.industry.rbru.ac.th
โทร : 039-471062, 039-319111-3 ต่อ 10400,10490 โทรสาร : 039-471062
มือถือ : 086-4403058
E-mail : industry@rbru.ac.th
คณะนิติศาสตร์
อาคารนิติศาสตร์ ชั้น 1 (อาคาร 10)
เว็บไซต์ : http://www.law.rbru.ac.th
โทร : 039-471471, 039-319111-3 ต่อ 11500,11590 โทรสาร : 039-471471
มือถือ : 086-4403210
E-mail : law@rbru.ac.th
คณะนิเทศศาสตร์
อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 11)
เว็บไซต์ : http://www.com-arts.rbru.ac.th
โทร : 039-471063, 039-319111-3 ต่อ 11200,11290 แฟกซ์ : 039-471063
มือถือ : 086-4457171
E-mail : commarts@rbru.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์
ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
เว็บไซต์ : http://www.nurse.rbru.ac.th
โทร : 039-319111 ต่อ 11701,11700
มือถือ : 086-3199284
E-mail : nurse@rbru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35 ชั้น 1, 3-4)
เว็บไซต์ : http://www.arit.rbru.ac.th
โทร : 039-471052,039-319111-3 ต่อ 10900,10990
มือถือ : 086-4403216
E-mail : arc@rbru.ac.th
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
เว็บไซต์ : https://arts.rbru.ac.th
โทร : 039-471064, 039-319111-3 ต่อ 11000,11090
มือถือ : 086-4402867
E-mail : artculture@rbru.ac.th
สำนักงานอธิการบดี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36)
เว็บไซต์ : http://www.atikarn.rbru.ac.th
โทร : 039-471069, 039-319111-3 ต่อ 10119,10115-6
มือถือ : 086-4400287
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ชั้น 5
เว็บไซต์ : http://www.research.rbru.ac.th
โทร : 039-471056, 039-319111-3 ต่อ 10800,10890 แฟกซ์ 039-471056
มือถือ : 086-4402639
E-mail : research_rbru2010@rbru.ac.th
สถาบันนานาชาติ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 35) ชั้น 2
เว็บไซต์ : http://www.inter.rbru.ac.th
โทร : 039-319-111 ต่อ 10171
มือถือ : 08-6319-8725
E-mail : inter@rbru.ac.th
สำนักบริการวิชาการ
อาคาร 1 ชั้น 1
เว็บไซต์ : https://uniserv.rbru.ac.th
โทร : 039-319111 ต่อ 11400-3
มือถือ : 098-247-2580
E-mail : inter@rbru.ac.th
สำนักทรัพย์สินและรายได้
อาคาร 27 เรือนธารริน
เว็บไซต์ : https://bu.rbru.ac.th
โทร : โทร 039-319111 ต่อ 11440,11441
มือถือ : 065-8132154,088-2781530
E-mail : Revanue@rbru.ac.th
กองบริการการศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ชั้น 1-2
เว็บไซต์ : http://www.service.rbru.ac.th
โทร : 039-471070, 039-319111-3 ต่อ 10180,10181,10183-4 แฟกซ์ : 039-471070
มือถือ : 089-8337541, 089-8337143, 086-4403201
E-mail : reg@rbru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา
อาคาร 6
เว็บไซต์ : https://student.rbru.ac.th
โทร : 039-319111 ต่อ 10188,10190-3
E-mail : affairs@rbru.ac.th
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) อาคาร 1
เว็บไซต์ : http://www.coop.rbru.ac.th
โทร : 039-391111 ต่อ 10185
E-mail : coop@rbru.ac.th
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาคารโรงเรียนสาธิต
เว็บไซต์ : http://www.satitschool.rbru.ac.th
โทร : 039-319111 ต่อ 10210
E-mail : satit@rbru.ac.th