คณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เว็บไซต์ : www.agricul.rbru.ac.th/

คณะครุศาสตร์

เว็บไซต์ : www.edu.rbru.ac.th

คณะนิติศาสตร์

เว็บไซต์ : www.law.rbru.ac.th

คณะนิเทศศาสตร์

เว็บไซต์ : www.com-arts.rbru.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์

เว็บไซต์ : www.nurse.rbru.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เว็บไซต์ : www.social.rbru.ac.th

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ : www.csit.rbru.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ

เว็บไซต์ : www.manage.rbru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ : www.science.rbru.ac.th

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เว็บไซต์ : www.industry.rbru.ac.th
สำนัก/สถาบัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ : www.arit.rbru.ac.th

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

เว็บไซต์ : https://arts.rbru.ac.th

สำนักทรัพย์สินและรายได้

เว็บไซต์ : https://bu.rbru.ac.th

สำนักบริการวิชาการ

เว็บไซต์ : https://uniserv.rbru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เว็บไซต์ : http://www.research.rbru.ac.th

สถาบันนานาชาติ

เว็บไซต์ : www.inter.rbru.ac.th
โรงเรียน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เว็บไซต์ : www.satitschool.rbru.ac.th
หน่วยงานอื่น ๆ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ จำกัด

เว็บไซต์ : https://cu.rbru.ac.th