อธิการบดี

ผู้บริหาร มร.รพ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม

อธิการบดี
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 19999
อีเมล์ : waigoon.t@rbru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม

อธิการบดี
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 19999
อีเมล์ : waigoon.t@rbru.ac.th

รองอธิการบดี

ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สินาด โกศลานันท์
รองอธิการบดี ด้านบริหาร
โทรศัพท์ :039-319111 ต่อ 19998
อีเมล์ : sinat.k@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
รองอธิการบดี ด้านวิชาการ
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 19997
อีเมล์ : sawatchai.s@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ
รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 19996
อีเมล์ : ekachai.k@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์
รองอธิการบดี ด้านกิจการพิเศษ
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 19994
อีเมล์ : preeyanan.s@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วยากร อุดมโภชน์
รองอธิการบดี ด้านวางแผนและพัฒนา
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 19995
อีเมล์ : wayakorn.u@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
รองอธิการบดี ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 19993
อีเมล์ : nakrob.t@rbru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหาร มร.รพ.
รองศาสตราจารย์
ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10790
อีเมล์ : naknimit.a@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จักรพันธุ์ วงษ์พา
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10171
อีเมล์ : jakrapan.w@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อาภาพร บุญมี
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 19986
อีเมล์ : apaporn.b@rbru.ac.th

คณบดี

ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี
คณบดีคณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10299
อีเมล์ : wiwat.p@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชูวงศ์ อุบาลี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10599
อีเมล์ : chuwong.u@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิชลัดดา อุ่นสะอาด
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10799
อีเมล์ : wichaladda.a@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เลิศชัย จิตร์อารี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10399
อีเมล์ : loetchai.c@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10699
อีเมล์ : kanyarut.c@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปัญญา วงศ์ต่าย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10499
อีเมล์ : panya.w@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
นาย ทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล
คณบดีคณะนิติศาสตร์
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11599
อีเมล์ : suppayasit.k@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11299
อีเมล์ : puripat.k@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปฏิคม ทองจริง
คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11199
อีเมล์ : patikom.t@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
รองศาสตราจารย์
ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11799
อีเมล์ : wannee.d@rbru.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วารินทร์ สุภาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11099
อีเมล์ : warin.s@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท
ดร.ภูวดล บัวบางพลู
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10999
อีเมล์ : puvadon.b@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
รองศาสตราจารย์
ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10800
อีเมล์ : sureemas.s@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุทธินันท์ โสตวิถี
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11499
อีเมล์ : suttinun.s@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุพัตรา รักษาพรต
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 11440
อีเมล์ : supattra.r@rbru.ac.th
ผู้บริหาร มร.รพ.
นางสาวอรสา อ่อนถาวร
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10159
อีเมล์ : -