ปี 2567
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
14 กรกฎาคม 2567 2

วงศิษย์ลูกแม่ไท้ RBRU ชนะเลิศระดับภูมิภาค ประกวดดนตรีอว.แฟร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 กรกฎาคม 2567 73

โครงการ Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ ๑๐ " เมืองแห่งสายนที อัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างศิลป์ถิ่นไทย"

คณะวิทยาการจัดการ
12 กรกฎาคม 2567 6

FMS RBRU : ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
12 กรกฎาคม 2567 6

ราชภัฏรำไพพรรณีเตรียมความพร้อม MBA ศักราชใหม่ ปี2567

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
12 กรกฎาคม 2567 7

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร.10

คณะนิติศาสตร์
12 กรกฎาคม 2567 6

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมไหว้ครู วิ่งโป่งลาน 2567

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
11 กรกฎาคม 2567 6

ประเพณีวิ่งโป่งลาน นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 กรกฎาคม 2567 8

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
11 กรกฎาคม 2567 7

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 กรกฎาคม 2567 11

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10 กรกฎาคม 2567 9

มรภ. ทำความร่วมมือด้านกฏหมาย 3 ฝ่าย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 กรกฎาคม 2567 9

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน : "การเตรียมความพร้อมเป็นล่ามสนามบิน"