09.00 น. (9 ก.ค. 67) ณ อาคาร 17 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภานใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 ระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี (ประธาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี พึ่งสำราญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ อนุพันธ์

ประกาศเมื่อวันที่ : 9 กรกฎาคม 2567
แหล่งข่าวจากหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์