การประชุมหารือร่วมกับที่ปรึกษาโครงการสำนักงานสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต ที่ปรึกษาโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสนอ.มรภ.รำไพพรรณี เป็นวิทยากรในกระประชุม

นางสาวอรสา อ่อนถาวร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำผู้ดำเนินการสำนักงานสีเขียวและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานและเตรียมพร้อมเข้ารับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งสำนักงานอธิการบดีจะเข้ารับการประเมินในปลายปี 2567 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต ที่ปรึกษาโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสนอ.มรภ.รำไพพรรณี เป็นวิทยากรในกระประชุมติดตาม กำกับและให้ข้อชี้แนะก่อนการส่งเอกสารการประเมินในปีนี้ สำหรับ สนอ.มรภ.รำไพพรรณี เข้าร่วมการประเมินสำนักงานสีเขียวตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 โดยในครั้งแรกได้รับการประเมินในระดับ ทองแดง ต่อมาในปี 2556 ได้ระดับทอง และในปี 2559 ได้ระดับทอง ซึ่งเป็นการได้รับในระดับดีเยี่ยม 2 ปีซ้อน โดยคาดว่าในปีนี้ สนอ.จะรักษามารตฐานในการเป็นผู้นำด้านสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปสู่หน่วยงานภายนอก ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

#RBRU #รำไพพรรณี #จันทบุรี #GREENOFFICE #สำนักงานสีเขียว #สนอ #รำไพพรรณี #RBRU #จันทบุรี


ประกาศเมื่อวันที่ : 9 กรกฎาคม 2567
แหล่งข่าวจากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์