เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2567 ณ หอสมุดกลาง อาคาร 36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการสำหรับศิษย์เก่า : HUSO Alumni Talk คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อกฎหมาย จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการสำหรับศิษย์เก่า : "HUSO Alumni Talk สาระกฎหมายน่ารู้" ขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษา บัณฑิตและศิษย์เก่า ในโครงการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ รองอธิการบดี ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย นายประเดิม แพทย์รังษี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ปลัดอำเภอโป่งน้ำร้อน รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร และคุณจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษา/ทนายความ กรรมการฝ่ายกิจกรรมระหว่างประเทศสภาทนายความ บรรยายและอภิปรายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ  "กฎหมายปกครองทั่วไป ในชีวิตการทำงาน" และ "สิทธิต้องรู้ก่อนผิด PDPA"

ประกาศเมื่อวันที่ : 9 กรกฎาคม 2567
แหล่งข่าวจากหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์