15.00 น. (9 ก.ค.67) ณ ห้องประชุมเพชรอุตสาหกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการปรึกษาหารือและพิจารณาเรื่องการขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ที่มีอายุการปฏิบัติราชการครบ 9 ปี รวมถึงการจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565 - 2566 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์

ประกาศเมื่อวันที่ : 9 กรกฎาคม 2567
แหล่งข่าวจากหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์