09.00 น. (10 ก.ค.67) ณ ห้อง 35201 อาคาร 35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภา จันทร์ตรี รองประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการแนะแนวทางในการเรียนและเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตรให้นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลเบื้องต้นในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญสุข ศิริภักตร์ ครูประจำโรงเรียนบ้านตรอกนอง (ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) อภิปรายในหัวข้อ "การเรียนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ"

ประกาศเมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2567
แหล่งข่าวจากหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์