09.00 น. (10 ก.ค. 67) ณ ห้องประชุม U2T  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 ระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร (ประธาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร ทะกอง และอาจารย์ ดร.รมิดา กาญจนะวงศ์ 

ประกาศเมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2567
แหล่งข่าวจากหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์