สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน มอบความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเสริมพลังให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกฝึกงานในองค์กรหรือสถานประกอบการต่าง ๆ วางแผนอนาคตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการจัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง 35205 รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวศัลยา เอ้งฉ้วน มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเป็นล่ามสนามบิน" เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามั่นใจในการสื่อสาร นำเสนอศักยภาพ และสร้างความประทับใจให้กับนายจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งมั่นพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นแก่นักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในอนาคต
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2567
แหล่งข่าวจากหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์