มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยคณะนิติศาสตร์ ทำข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านกฏหมาย กับศาลจังหวัดจันทบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เพื่อประโยชน์ด้านการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ณ ห้องประชุมสามศร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 36) มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านกฏหมาย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี , ศาลจังหวัดจันทบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือด้านการเผยแพร่ความรู้กฏหมาย เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีความเข้าใจในหลักกฏหมายเบื้องต้นและสิทธิเสรีภาพ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ อีกทั้งสนับสนุนให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิติศาสตร์สำหรับนักศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การลงนามครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี , นางมงคล สงปรางค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ลงนามฝ่ายศาลจังหวัดจันทบุรี , นางสาวนฤมล สัตยาประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ลงนามฝ่ายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี และอาจารย์ทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ลงนามสักขีพยาน

#RBRU #รำไพพรรณี #จันทบุรี #มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี #กระบวนการยุติธรรม #จันทบุรี #LegalEducation #RBRU #กฏหมาย

ประกาศเมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2567
แหล่งข่าวจากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์