13.00 น. (10 ก.ค. 67) ณ ห้อง 8212 สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 ระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็น (ประธาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ดอนวิเศษ และอาจารย์ ดร.เสาวนีย์ เจียมจักร

ประกาศเมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม 2567
แหล่งข่าวจากหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์