มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)


เอกสารไฟล์แนบ

9 กุมภาพันธ์ 2567 147
กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ