ขอเชิญชวน บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีทุกท่าน

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม)

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี


รายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการ 

 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

- 15 กรกฎาคม 2567 (จำนวน 45 ที่นั่ง / รับสมัครถึง 10 กรกฎาคม 2567)

กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับการเรียนการสอน”

- 26 กรกฎาคม 2567 (จำนวน 45 ที่นั่ง / รับสมัครถึง 19 กรกฎาคม 2567)

กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบและการคัดเลือกวารสารระดับนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์”

สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

-  1 สิงหาคม 2567 (จำนวน 50 ที่นั่ง / รับสมัครถึง 26 กรกฎาคม 2567)

กิจกรรมที่ 3 หลักสูตร “การทำสื่อนำเสนอด้วย CANVA”


ลงทะเบียน https://bit.ly/aritw-register-itdevadd24

ตรวจสอบรายชื่อ https://bit.ly/aritw_listjul-aug24


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

หน่วยฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

0 3931 9111 ต่อ 10990

arc@rbru.ac.th

28 มิถุนายน 2567 10
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ