3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 35412 อาคาร 35  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาและผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำ้เนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-มร.รพ.) ครั้งที่ 2/2567 รายละเอียดการประชุมชี้แจงกำหนดการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด ในวันที่ 8 และ 31 กรกฎาคม 2567 ชี้แจงเกณฑ์พิจารณาโครงการและขั้นตอนพิจารณาโครงการ อพ.สธ.  แบบฟอร์มการเขียนโครงการบริการวิชาการและวิจัย อพ.สธ. ปีงบประมาณ 2569  กำหนดการจัดทำแผน อพ.สธ.-มร.รพ. ปีงบประมาณ 2569 และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 #อสพธ #รำไพพรรณี #อนุรักษ์พันธุกรรมพืช #ศูนย์ประสานงานอพสธ

3 กรกฎาคม 2567 10
สำนักบริการวิชาการ