มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

โดยทางมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานและเชิญชวนให้ท้องถิ่นและโรงเรียนให้ร่วมสนองพระราชดำริ สนับสนุนชุมชนและโรงเรียนให้สามารถดำเนินงานฐานทรัพยากร ท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ การให้ความรู้ในการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ให้คำแนะนำชุมชน/ท้องถิ่นตลอดจนสนับสนุนให้ได้รับป้ายๆ และเกียรติบัตรต่อไป

โดยโครงการนี้จะจัด 2 รอบ

รอบที่ 1 ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2567

รอบที่ 2 ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2567

ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

4 กรกฎาคม 2567 12
ฝ่ายประชาสัมพันธ์