ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2567


เอกสารไฟล์แนบ

5 กรกฎาคม 2567 28
งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ