ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเป็นล่ามสนามบิน"
วิทยากรโดย นางสาวศัลยา เอ้งฉ้วน นักวิชาการอิสระและล่ามภาษาจีนประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
เวลา 12.30 น. ลงทะเบียนออนไลน์
เวลา 13.00 น. เริ่มบรรยาย
เวลา 16.30 น. ถาม - ตอบ ประเด็นข้อสงสัย
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
https://meet.google.com/qfc-fxik-tvy 

8 กรกฎาคม 2567 5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์