8 กรกฎาคม 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษา ปูพื้นฐาน ต่อยอด เติมเต็ม พัฒนา และช่วยตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระดับ 9  ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีโรงเรียนจากจังหวัดจันทบุรี และตราด เข้าร่วมจำนวน 204 โรงเรียน  และในช่วงบ่ายได้มีเวทีเสวนาจากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้ประเมินป้ายและเกียรติบัตร จำนวน 3 โรงเรียน ได้เเก่ โรงเรียนเเก่งหางแมวพิทยาคาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 และโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม มาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน และเเนวทางในการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย #อพสธมรรพ #rspgrbru #ศูนย์ประสานงาน #รำไพพรรณี #บริการวิชาการ #จันทบุรี #ตราด

8 กรกฎาคม 2567 8
สำนักบริการวิชาการ