คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันติทัต การเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านวิชาการ” เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบ 69 ปี วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

9 กรกฎาคม 2567 11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์