6 กรกฎาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์  เจียมโฆสิต  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill & Reskill) ประจำปี 2567 หลักสูตร “นักบัญชีวิสาหกิจชุมชน”ในโครงการนี้มีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.)โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช. ปวส. และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการบัญชีวิสาหกิจชุมชน 

9 กรกฎาคม 2567 11
คณะวิทยาการจัดการ