แบ่งตามคณะ
Faculty of Computer Science and Information Technology
30
Faculty of Science and Technology
129
Faculty of Education
138
Faculty of Humanities and Social Sciences
89
Faculty of Management Sciences
67
Faculty of Agricultural Technology
107
Faculty of Industrial Technology
159
Faculty of Law
27
Faculty of Communication Arts
36
Faculty of Gemological Sciences and Applied Arts
16
Research and Development Institute
27
The office of Arts, Culture and Community Development
3
Faculty of Nursing
2
The Office of Academic Resourcees and Infermation
1
แบ่งตามสาขางานวิจัย
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
37
สาขาการศึกษา
112
สาขาสังคมวิทยา
109
สาขาเศรษฐศาสตร์
26
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10
สาขานิติศาสตร์
17
สาขาปรัชญา
7
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
123
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
102
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
39
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
17
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
19
ไม่ระบุสาขา
209
ประเภท จำนวน (บทความ)
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 34
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 160
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 54
จำนวนทั้งหมด 256