ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Issue 1) : การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

กลยุทธ์ (Strategy)

1.บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ให้มีการสร้างคุณค่า (Value creation)
2. ยกระดับชุมชนและวังสวนบ้านแก้วสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวบริการและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategic Issue 2) : การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ (Strategy)

1. บ่มเพาะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและคุณลักษณะ 4 ประการ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
3. พัฒนาครูประจำการ/ศิษย์เก่าให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategic Issue 3) : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ (Strategy)

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategic Issue 4) : การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ (Strategy)

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานในระดับอาเซียนและนานาชาติ
4. ติดอาวุธทางปัญญาให้กับบุคลากร
5. การจัดหารายได้ และระดมทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด