ลำดับ อาคาร คณะ/หน่วยงาน ฝ่ายงาน เบอร์ภายใน มือถือ
1 อาคาร 1 (สำนักบริการวิชาการ) คณะครุศาสตร์ คณบดี 10299
2 อาคาร 1 (สำนักบริการวิชาการ) คณะครุศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน 10290
3 อาคาร 1 (สำนักบริการวิชาการ) คณะครุศาสตร์ ธุรการคณะ 10200 086-4402826
4 อาคาร 11 (คณะนิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ คณบดี 11299
5 อาคาร 11 (คณะนิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ 11290
6 อาคาร 11 (คณะนิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์ ธุรการ 11200 086-4457171
7 อาคาร 11 (คณะนิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานคณะนิเทศศาสตร์ 11290
8 อาคาร 18 ภาควิชาอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณบดี 11699
9 อาคาร 18 ภาควิชาอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ หัวหน้าสำนักงาน 11690
10 อาคาร 18 ภาควิชาอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ธุรการคณะ 11600 088-2781612
11 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดี 11799
12 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดี 11710
13 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน 11790
14 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ งานฝ่ายพัสดุ การเงิน และกิจการนักศึกษา 11700
15 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ งานธุรการ/บริหารการศึกษา/เลขานุการ 11701
16 อาคาร 2 (คณะพยาบาลศาสตร์) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ห้องพักอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 11720
17 อาคารคณะเกษตร(หลังเก่า) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตึกวิทย์ - อาคาร (อาคาร 21) อาคารเกษตร(หลังเก่า) 10330
18 อาคารคณะเกษตร(หลังเก่า) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตึกวิทย์ - อาคาร (อาคาร 21) อาคารเกษตร(หลังเก่า) 10331
19 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดี 10399
20 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าสำนักงาน 10390
21 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 10301,10302 086-4815483
22 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายวางแผน 10398
23 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 10397
24 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 10396
25 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารช่างเกษตร 10320
26 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องโสตทัศนุปกรณ์ ชั้น 1 10305
27 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 1 10306
28 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 2 ห้อง 22201 10307
29 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 2 ห้อง 22204 10308
30 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 2 ห้อง 22208 10309
31 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 3 ห้อง 22302 10310
32 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 4 ห้อง 22401 10311
33 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 4 ห้อง 22403 10312
34 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 4 ห้อง 22406 10313
35 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องพักอาจารย์ประจำคณะ ชั้น 4 ห้อง 22402 10314
36 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลีนิคเทคโนโลยี 10350
37 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมชัยพฤษ์ 10380
38 อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ธุรการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 10300
39 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชม ห้อง 321 10525
40 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี 10599,10597
41 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน 10590
42 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรการคณะ 10500,10501
43 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10502 086-4403109
44 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกันคุณภาพคณะ 10505
45 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์ปริญญาเอก 10520
46 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชม ห้อง321 10525
47 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ห้อง 324 10535
48 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ห้อง 327 10536
49 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 336 10550
50 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สาชาวิชารัฐศาสตร์ ห้อง 334 10515
51 อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน 10511
52 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (อาคาร 35) 10510,10540
53 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ (อาคาร 35) 10510
54 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) อาคาร 35 (โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ศูนย์ภาษา 10510
55 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง หอสมุดกลาง 10950
56 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ หอสมุดกลาง 10950
57 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าหอสมุด หอสมุดกลาง 10913
58 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยพัฒนา หอสมุดกลาง 10953
59 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10990 086-4402869
60 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10929 086-4402869
61 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10999
62 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10980
63 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้า กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 10930
64 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการและซ่อมบำรุง กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10955
65 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ MIS (ระบบบริการการศึกษา) กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10910
66 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ MIS(ระบบ E-doc,ระบบ MIS, ประเมินการเรียนการสอน) กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10902
67 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานระบบเครือข่าย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Email google,ลงทะเบียน MACAddress) 10920
68 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10915
69 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานผลิตสื่อ งานวัตกรรมการศึกษา กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 10931
70 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานสารสนเทศนวัตกรรม กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10917
71 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ MIS(ระบบ E-doc,ระบบ MIS, ประเมินการเรียนการสอน) กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10911
72 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ ฝ่ายเว็บไซต์ กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10917
73 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยพัฒนา หอสมุดกลาง 10953
74 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10998
75 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 10954
76 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเงิน 10900
77 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ 10901
78 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานเทคนิคสารสนเทศ หอสมุดกลาง 10953
79 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานวิทยพัฒนา หอสมุดกลาง 10959
80 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคนิคสารสนเทศ หอสมุดกลาง 10951
81 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการยืม - คืน หอสมุดกลาง 10950
82 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานซ่อมหนังสือ หอสมุดกลาง 10952
83 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สถาบันนานาชาติ อาคาร 35 (โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สถาบันนานาชาติ 10171
84 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ MIS(ระบบ E-doc) กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10902
85 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลกลุ่มงานหอสมุดกลาง 10997
86 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานฝึกอบรม งานบุคลากร งานนโยบายและแผน 10990 086-4402869
87 อาคาร 35 (อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 ปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ 10980
88 อาคาร 36 สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 10199
89 อาคาร 36 สำนักงานอธิการบดี เลขาหน้าห้อง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 10198 086-3187855
90 อาคาร 36 สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง 10159
91 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานพัสดุ ระบบ GF MIS 10110
92 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานพัสดุ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 10111 084-5630022
93 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานพัสดุ งานบริหารงานทั่วไป 10112,10113
94 อาคาร 36 กองกลาง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10100
95 อาคาร 36 กองกลาง งานบริหารงานทั่วไป 10101
96 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 10109
97 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน งานตรวจสอบหลักฐาน ทางการเงิน งบรายได้ 10105
98 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน งานตรวจสอบหลักฐาน ทางการเงิน งบ งปม. 10107
99 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน งานบัญชี 10106
100 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเงิน เคาน์เตอร์จ่ายเงิน 10108
101 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 10119
102 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 10115,10116 080-0937766
103 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ งานวินัยและนิติการ 10117,10118
104 อาคาร 36 กองกลาง - เลขานุการและสวัสดิการ เลขานุการและสวัสดิการ 10120
105 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 10123
106 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 10124 081-9456329
107 อาคาร 36 กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ งานบริหารงานทั่วไป 10130,10131,10132 081-9456343
108 อาคาร 36 กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ งานโยธา 10138
109 อาคาร 36 กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ 10155
110 อาคาร 36 กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 ตึก 36 10140
111 อาคาร 36 กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ศูนย์รำไพ อาคาร 36 10156
112 อาคาร 36 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน 10160
113 อาคาร 36 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน งานบริหารงานทั่วไป 10161
114 อาคาร 36 กองกลาง ศูนย์บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ (RBRU INFORMATION CENTER) 10165
115 อาคาร 36 กองนโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10168 086-4402984
116 อาคาร 36 กองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 10169
117 อาคาร 36 กองนโยบายและแผน งานงบประมาณ 10170
118 อาคาร 36 กองนโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 10171
119 อาคาร 36 กองนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานบริการวิชาการ 10172
120 อาคาร 36 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 19994
121 อาคาร 36 กองนโยบายและแผน งานแผนงาน/งานสารสนเทศ 10173
122 อาคาร 36 กองกลาง หัวหน้างานงานประชาสัมพันธ์ 10164
123 อาคาร 36 กองกลาง ห้องงานประชาสัมพันธ์ 10166
124 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 10178
125 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา ผู้อำนวยการกอง กองบริการการศึกษา 10179
126 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10180
127 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา 10181 086-4403201
128 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา ฝ่ายแนะแนว 10182 086-4403201,089-8337541
129 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา งานทะเบียน 10183
130 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา งานทะเบียน 10184
131 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา 10185
132 อาคาร 36 สภาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 10162
133 อาคาร 36 สำนักบริการวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 11499
134 อาคาร 36 สำนักบริการวิชาการ หัวหน้าสำนักงาน 11490
135 อาคาร 36 สำนักบริการวิชาการ ธุรการสำนักบริการวิชาการ 11400 081-8113048
136 อาคาร 36 สำนักบริการวิชาการ อาคารโรงผลิตน้ำดื่ม 11430
137 อาคาร 36 กองบริการการศึกษา งานหลักสูตรแผนการเรียน 10186,10187 089-8337143
138 อาคาร 36 สำนักบริการวิชาการ สำนักทรัพย์สินและจัดหารายได้ 11440 088-2781530
139 อาคาร 36 ผู้บริหาร อธิการบดี 19999
140 อาคาร 36 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 19998
141 อาคาร 36 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 19997
142 อาคาร 36 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 19996
143 อาคาร 36 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 19993
144 อาคาร 36 ผู้บริหาร เลขานุการอธิการบดี 19991,19992 081-3774966 , 080-8214847
145 อาคาร 36 ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 10171
146 อาคาร 36 ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 10790
147 อาคาร 36 ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 19986
148 อาคาร 36 ผู้ช่วยอธิการบดี เลขารองอธิการบดี 19980
149 อาคาร 36 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการ 10899
150 อาคาร 36 สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าสำนักงาน 10890
151 อาคาร 36 สถาบันวิจัยและพัฒนา ธุรการสถาบันวิจัย 10800 086-4402639
152 อาคาร 36 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 19995
153 อาคาร 36 อาคารและสถานที่ งานอาคาร 10133
154 อาคาร 36 กองกลาง - กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 10123
155 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 10631
156 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ คณบดี, รองคณบดี 10699,10698
157 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 หัวหน้าสำนักงาน 10690
158 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ 10600 086-4403163
159 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานกิจการนักศึกษา 10691
160 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 10692
161 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานโสตทัศน์ปกรณ์ 10693
162 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานวิชาการและบริการการศึกษา 10694
163 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานพัสดุ 10695
164 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรเศนษฐศาสตร์ 10632
165 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 10641
166 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยว 10642
167 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 10651
168 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 10652
169 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 6 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10661
170 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 6 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 10662
171 อาคาร 37 (คณะวิทยาการจัดการ) อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 7 ห้องประชุมแก้ววิทยาการ 10670
172 อาคาร 38 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) กองกลาง หน่วยงานบริหารงานทั่วไป กองกลาง 10101,10102
173 อาคาร 4 (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดี 11199
174 อาคาร 4 (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงาน 11190
175 อาคาร 4 (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรการคณะ 11100,11101 086-4457337
176 อาคาร 4 (คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและพัสดุ 11102
177 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 10188 086-4402974,081-9456315
178 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ 10190
179 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 10192
180 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 10191
181 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา 10193
182 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา กองทุน กยศ. 10194
183 อาคาร 5 (กองพัฒนานักศึกษา) กองพัฒนานักศึกษา ผอ.กอง กองพัฒนานักศึกษา 10189
184 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดี 10499
185 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหน้าสำนักงาน 10490
186 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธุรการคณะ 10400 086-4403058
187 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10460
188 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 10440
189 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 10450
190 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการงานวิศวกรรม(ปริญญาโท) 10422
191 อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10431
192 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดี 10799
193 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าสำนักงาน 10790
194 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธุรการคณะ 10700,10701
195 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10740
196 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาฟิสิกส์ 10730,10731
197 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี 10710,10711
198 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา(หน.ภาควิชา) 10720,10721
199 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์ 10750
200 อาคาร 9 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสถิติ 10760
201 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการ 11099
202 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน หัวหน้าสำนักงาน 11090
203 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน งานบริหารงานทั่วไป 11000 086-4402867
204 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน งานบริหารงานทั่วไป 11001
205 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ห้องประชุมวังเพชร อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม 11002
206 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ห้องประชุมลีลาวดี 11003
207 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 11004
208 ตู้ยามรักศักดิ์ชมูล กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ป้อมยามรักศักดิ์ชมูล ทางเข้าประตู 1 10157
209 ตู้ยามหอพักหญิง กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ป้อมยามหอหญิง 10158
210 ตู้ยามสุขุมวิท กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ป้อมยามสุขุมวิท ประตู 3 10156
211 อาคารโรงรถ กองกลาง โรงรถ 10104
212 สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์เครดิตยูเนียน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 10030
213 อาคาร 26 อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 1 (อาคาร 26) 10370
214 อาคาร 26 อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 2 (อาคาร 26) 10371
215 อาคาร 23 อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 10360
216 สนามกอล์ฟ สำนักบริการวิชาการ สนามกอล์ฟ คลับเฮ้า 11420
217 ตำหนักแดง สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน พระตำหนักแดง 11005
218 อาคาร 7 (อาคารคหกรรม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 10780,10781
219 อาคาร 16 เรือนพยาบาล อาคารสถานที่และบริการ เรือนพยาบาล 10139
220 โรงแรมริมกรีน สำนักบริการวิชาการ โรงแรมริมกรีน 11410
221 โรงแรมริมกรีน สำนักบริการวิชาการ โรงแรมริมกรีน 11411
222 โรงแรมริมกรีน สำนักบริการวิชาการ โรงแรมริมกรีน 11412
223 อาคารวิจัย(โดม) คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิจัย(โดม) 10340
224 อาคาร 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โรงเรียนสาธิต 10210
225 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย คณบดี 11399
226 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน 11390
227 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย ธุรการคณะ 11300,11301 089-8336601
228 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) คณะนิติศาสตร์ คณบดี 11599
229 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) คณะนิติศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน 11590
230 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) คณะนิติศาสตร์ ธุรการคณะ 11500
231 อาคาร 10 (คณะนิติศาสตร์) คณะนิติศาสตร์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ 11502
232 เรือนท่านเป้ง(กองชุมชนเข้มแข็ง) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน เรือนท่านเป้ง 11006