ปรัชญา (Philosophy)

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(The University for Local Community Development)

วิสัยทัศน์ (Vision)

แหล่งภูมิปัญญา สร้างนวัตกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(To be wisdom-based and innovative for sustainable local development.)

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1 สร้างสังคมคุณภาพ สู่ความยั่งยืน
พันธกิจที่ 2 สร้างคน ให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
พันธกิจที่ 3 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงให้กับสังคมและท้องถิ่น